İlyas KARAKAYA

Faculty Secretary
Tel: 4874
e-mail: ikarakaya[@]sinop.edu.tr

Murat Fırat İLKER 

Şef
Tel: 4887
e-mail: mfilker[@]sinop.edu.tr

Melahat GÜLENÇ

Dean Secretary-Documentation Office
Tel:4871
e-mail: mgulenc[@]sinop.edu.tr

Ercan YARAR

Purchasing Department-Documentation
Tel: 4366
e-mail: ercanyarar[@]sinop.edu.tr

Samet ÇEVİK

Student Affairs
Tel: 4877
e-mail: scevik[@]sinop.edu.tr

Ali SÖYLEMEZ  

Student Affairs- Purchasing Department
Tel:4802
e-mail: asoylemez[@]sinop.edu.tr

Demet ADALI

Service Staff
Tel: 4280
e-mail: