İlyas KARAKAYA

Faculty Secretary

Tel: 4874
e-Mail: ikarakaya[@]sinop.edu.tr